Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 1. Pedagogická rada školy – členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy
 2. Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov – predseda Mgr. Boris Lukáč
 3. Predmetová komisia odborných predmetov a odborného výcviku – predseda 
 4. Metodické združenie výchovy mimo vyučovania – predseda Rudolf Kmec
 5. Rada školy :
 • Ing. Anna Hudáková - zástupca pedagogických zamestnancov, predseda RŠ
 • Mgr. Elena Kazimírová - zástupkyňa pedagogických pracovníkov, podpredseda RŠ
 • Mgr. Jarmila Žulová - zástupca pedagogických zamestnancov
 • Anna Pankúchová – zástupkyňa nepedagogických pracovníkov, administrátorka
 • Oľga Jurušová – zástupca rodičov žiakov
 • Ivan Červeňák - zástupkyňa rodičov žiakov
 • Mgr. Ľubomíra Kireta - zástupkyňa rodičov žiakov
 • PaedDr. Peter Richman  – člen delegovaný KŠÚ Prešov
 • Mgr. Vladimír Wittner – člen delegovaný KŠÚ Prešov
 • PhDr. Anna Bohmerová – člen delegovaný KŠÚ Prešov
 • Bc. Natália Procházková – člen delegovaný KŠÚ Prešov

Práve tu je 384 návštevníkov a žiadni členovia on-line