Učebné odbory

Opatrovateľ

Opatrovateľ

Číselný kód učebného odboru: 6486 G
Názov učebného odboru: opatrovateľská starostlivosť
Odborné zameranie: zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti
Dĺžka prípravy: 3 roky
Určený pre: dievčatá a chlapcov

Základné podmienky prijatia:

 • Absolventi špeciálnych základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka 
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku
 • Absolventi základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a musia úspešne prejsť prijímacím konaním.

Spôsob ukončenia: záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava: rekvalifikačné kurzy
 
Charakteristika učebného odboru
Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda odborné práce pri udržiavaní vysokého stupňa čistoty a hygieny v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Ovláda činnosti potrebné k starostlivosti o pacientov a klientov - úpravu postele, podávanie stravy, polohovanie a obracanie pacienta, pomoc zdravotníckemu personálu pri jeho vyšetrení. Pozná zásady dezinfekcie pomôcok a nástrojov po zákrokoch a výkonoch. Zvláda zásady správnej komunikácie s pacientmi a klientmi  zdravotníckych a sociálnych zariadení.

Kontaktujte nás

Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 • dummy (51) 773 3006 , 773 4807

 • dummy (51) 759 6151 - riaditeľka

 • dummy ouipo@ouipo.sk

Najnovšie z fotogalérie

Search