Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 Odborné učilište internátne v Prešove v školskom roku 2021/2022 ponúka prijatie na nasledujúce trojročné učebné odbory :

murár     -   24 žiakov

maliar    -   8 žiakov

zámočník -  8 žiakov

kuchár    24  žiakov

cukrár -  8 žiakov

služby a domáce práce - 8 žiakov

záhradník       - 8 žiakov

inštalatér - 8 žiakov

 

   Všetky uvedené odbory sa končia záverečnou skúškou a úspešní absolventi získajú výúčný list. 

  V  prílohách si môžete stiahnuť  aktuálny vzor prihlášky na štúdium na Odbornom učilišti (str. 3-4) spolu s metodickými pokynmi na jej vyplnenie ako aj kritériá na prijatia žiaka a potvrdenie o nastúpení žiaka (zápisný lístok).

   Pri vyplňovaní prihlášky uveďte  kód našej školy 000523216 ako aj názov a číslo zvoleného učebného odboru a nezabudnite napísať meno a správnu adresu zákonného zástupcu, aby mohlo byť riadne doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium. 

   Povinnou súčasťou  prihlášky je aj psychologické resp. špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka, odporúčajúce štúdium na našom type školy.

   Týmto sa obraciame na triednych učiteľov/výchovných poradcov, aby k prihláške pripojili aj vyplnený "zoznam charakterových vlastností žiaka" (v prílohách), ktorý nám výrazne pomôže pri vstupnej diagnostike žiaka.

   Do trojročných učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v danom učebnom odbore.

  Prijatým žiakom poskytujeme pracovný ochranný odev a pomôcky a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia ubytovaným v školskom internáte znížený alebo odpustený poplatok za stravu a ubytovanie.

   Krátke charakteristiky otváraných učebných odborov pre šk. rok 2021/22 a kritéria na prijatie žiaka  si môžete stiahnuť v prílohách.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (prihlaška na štúdium II.pdf)prihlaška na štúdium II.pdf[ ]829 kB
Stiahnuť tento súbor (prihláška na štúdium I.pdf)prihláška na štúdium I.pdf[ ]614 kB
Stiahnuť tento súbor (zavazne_potvrdenie_ouipo.docx.pdf)zavazne_potvrdenie_ouipo.docx.pdf[ ]107 kB
Stiahnuť tento súbor (kritériá.pdf)kritériá.pdf[ ]218 kB
Stiahnuť tento súbor (zoznam_vlastnosti.rtf)Zoznam vlastností.rtf[ ]222 kB
Stiahnuť tento súbor (murar.doc)Murár[ ]38 kB
Stiahnuť tento súbor (maliar.doc)Maliar[ ]68 kB
Stiahnuť tento súbor (zamocnik.doc)Zámočník[ ]71 kB
Stiahnuť tento súbor (kuchar.doc)Kuchár[ ]65 kB
Stiahnuť tento súbor (cukrár.doc)Cukrár[ ]36 kB
Stiahnuť tento súbor (sluzby a domace prace.doc)Služby a domáce práce[ ]43 kB
Stiahnuť tento súbor (zahradnik.doc)Záhradník[ ]58 kB

Práve tu je 66 návštevníkov a žiadni členovia on-line