Škola

Ročenka školy

Ročenka školy

Naša škola každoročne vydáva Ročenku školy, v ktorej sú chronologicky zobrazené udalosti predchádzajúceho školského roka - od jeho slávnostného otvorenia až po odovzdávanie výučných listov úspešným absolventom. Môžete si v nej prečítať aj malé literárne dielka z vlastnej tvorby žiakov.

pdf

Ročenka 2017/18-1

Veľkosť: 8.27 MB
pdf

Ročenka 2018/19-1

Veľkosť: 7.74 MB

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Odborné učilište internátne má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo Odborného učilišťa internátneho dostupného na adrese  www.ouipo.sk

Stav súladu

Táto webová aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Organizácia školského roka 2023/2024

Organizácia školského roka 2023/2024

VYUČOVANIE

 • Prvý polrok sa začína 1. septembra 2023, vyučovanie sa začína04. septembra 2023 (pondelok) a končí sa 31. januára 2024 (streda)
 • Druhý polrok sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok)

PRÁZDNINY

 • Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2023 (pondelok) a končia sa 31. októbra 2023 (utorok). Vyučovanie sa začína 02 . novembra 2023 (štvrtok).
 • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2023 (sobota) a končia sa 05. januára 2024 (piatok). Vyučovanie sa začína08. januára 2024 (pondelok).
 • Jarné prázdniny sú v čase od 26. februára do 01. marca 2024. Vyučovanie sa začína 04. marca 2024 (pondelok) 
 • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28. marca 2024 (štvrtok) a končia sa 02. apríla 2024 (utorok). Vyučovanie sa začína 03. apríla 2024 (streda) 
 • Letné prázdniny sa začínajú 01. júla 2024 (pondelok) a končia 28. augusta 2024 (streda). Vyučovanie sa začína 02. septembra 2024 (pondelok)

KLASIFIKAČNÉ PORADY

 • Štvrťročná klasifikačná porada – 22. november 2023
 • Polročná klasifikačná porada – 24. január 2024
 • Tri štvrťročná klasifikačná porada – 24. apríl 2024
 • Záverečná klasifikačná porada pre žiakov III. ročníka – 12. jún 2024
 • Záverečná klasifikačná porada pre žiakov I. a II. ročníka – 24 . jún 2024
Školský psychológ

Školský psychológ

Činnosť školského psychológa legislatívne upravuje § 20 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 135 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl.

Odborné učilište internátne v Prešove ponúka služby externého školského psychológa. Náplňou práce školského psychológa bude diagnostická, intervenčná a poradenská činnosť.

Aj v školskom roku 2018/2019 pokračuje spolupráca školy s externým školským psychológom. 

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 •   (51) 773 3006 , 773 4807

 •   (51) 759 6151 - riaditeľka

 •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov