Ukončenie štúdia

Ukončenie štúdia

Žiaci, ktorí úspešne ukončili tretí ročník sú pripustení k vykonaniu záverečnej skúšky. Záverečná skúška sa riadi ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhl. č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Záverečná skúška trvá dva dni a skladá sa z dvoch častí - praktickej a ústnej. Pri praktickej skúške dostane každá pracovná skupina za úlohu previesť takú praktickú činnosť, ktorej vykonanie ukáže v akej miere je žiak pripravený na výkon profesie, v ktorej sa vyučil. Pracovné úlohy si žiaci žrebujú. Pri ústnej skúške si žiak vytiahne jednu z 25 dvojíc otázok.
Otázky sú koncipované z učiva odborných predmetov. Po vytiahnutí otázky si sadne do lavice a pripraví si odpoveď, pričom si môže robiť poznámky. Potom odpovedá pred skúšobnou komisiou.
Záverečná skúška je verejná. Pred záverečnou skúškou dostanú žiaci študijné voľno počas troch vyučovacích dní. Po ukončení všetkých častí záverečnej skúšky skúšobná komisia zhodnotí výkon každého žiaka a oklasifikuje ho. Žiak, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  •   (51) 773 3006 , 773 4807

  •   (51) 759 6151 - riaditeľka

  •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov