Teoretické vyučovanie

Teoretické vyučovanie

Teoretické vyučovanie

Úlohou vyučovania žiakov v Odborných učilištiach je pripraviť ich pre život tak, aby sa plne integrovali v spoločnosti, poskytnúť im také poznatky, zručnosti a návyky, aby po ukončení štúdia mali ukončené všeobecné základné vzdelanie a získali takú pracovnú odbornú kvalifikáciu, aby mohli manuálne pracovať v jednotlivých robotníckych povolaniach. Vyučovanie sa organizačne delí na teoretické a praktické vyučovanie.

Teoretické vyučovanie umožňuje žiakom získať tie vedomosti, ktoré tvoria teoretickú platformu pre nadobudnutie praktických zručností potrebných pre výkon daného povolania.

Prebieha dvakrát týždenne v špecializovaných odborných učebniach. Žiaci sa učia všeobecno-vzdelávacie predmety v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne – slovenský jazyk, matematika, občianska náuka, etická výchova a telesná výchova (2 hodiny týždenne) a odborné predmety v závislosti od zvoleného učebného odboru. Hlavným odborným predmetom je spravidla predmet „technológia“, na ktorý horizontálne naväzujú ostatné odborné predmety (odborné kreslenie, materiály, oceľové konštrukcie, potraviny a výživa, ručné práce a pod.).

Počet žiakov v triede je limitovaný a pohybuje sa v rozpätí od 14 - 16.

Vyučovanie začína ráno o 8.00 hod. a končí šiestou vyučovacou hodinou o 13.05 hod. resp. siedmou hodinou o 13.50 hod. 

 
Personálne zabezpečenie teoretického vyučovania :

Ing. Valéria Varadská – učiteľka odborných predmetov pre stavebnú výrobu
Ing. Daniel Fecko – učiteľ odborných predmetov pre stavebnú výrobu
Mgr. Ján Čorej  - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenský jazyk

Ing. Anna Hudáková - učiteľka odborných predmetov pre stavebnú výrobu
Ing. Vladimír Gerhart - učiteľ odborných predmetov pre obchodnú prevádzku a cukrársku výrobu
Bc. Jarmila Žulová – učiteľka odbor. predmetov so zameraním na technológiu odievania
Bc. Beáta Rusinkovičová - učiteľka odb. predmetov so zameraním na prípravu jedál
Mgr. Erika Hadyová - učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika
Mgr. Boris Lukáč - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – občianska náuka
Mgr. Matúš Porochnavý - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – telesná výchova
Bc. Eva Štibrányiová - učiteľka odborných predmetov so zameraním na zahradníctvo
Mgr. Eva Petrigáčová - učiteľka odborných predmetov so zameraním na cukrársku výrobu
Mária Semanová - učiteľka odborných predmetov so zameraníém na služby a domáce práce

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  •   (51) 773 3006 , 773 4807

  •   (51) 759 6151 - riaditeľka

  •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov