Aktuality

Ponuka zamestnania

Ponuka zamestnania

V prílohe uvádzame ponuku zamestnania na pozíciu učiteľ  občianskej náuky.

Názov Veľkosť
pdf Ponuka zamestnania _učiteľ_ON 104.94 KB

Hodnotiaca správa 2022/2023

Hodnotiaca správa 2022/2023

V prílohe uvádzame Správu o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2022/2023.

Názov Veľkosť
pdf Hodnotiaca správa 2022/23 342.92 KB

Ukončenie štúdia

Ukončenie štúdia

Žiaci, ktorí úspešne ukončili tretí ročník sú pripustení k vykonaniu záverečnej skúšky. Záverečná skúška sa riadi ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhl. č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Záverečná skúška trvá dva dni a skladá sa z dvoch častí - praktickej a ústnej. Pri praktickej skúške dostane každá pracovná skupina za úlohu previesť takú praktickú činnosť, ktorej vykonanie ukáže v akej miere je žiak pripravený na výkon profesie, v ktorej sa vyučil. Pracovné úlohy si žiaci žrebujú. Pri ústnej skúške si žiak vytiahne jednu z 25 dvojíc otázok.
Otázky sú koncipované z učiva odborných predmetov. Po vytiahnutí otázky si sadne do lavice a pripraví si odpoveď, pričom si môže robiť poznámky. Potom odpovedá pred skúšobnou komisiou.
Záverečná skúška je verejná. Pred záverečnou skúškou dostanú žiaci študijné voľno počas troch vyučovacích dní. Po ukončení všetkých častí záverečnej skúšky skúšobná komisia zhodnotí výkon každého žiaka a oklasifikuje ho. Žiak, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Odborné učilište internátne v Prešove v školskom roku 2024/2012 ponúka prijatie na nasledujúce trojročné učebné odbory

murár - 12 žiakov
maliar - 6 žiakov
zámočník - 6 žiakov
kuchár - 12  žiakov
cukrár -  6 žiakov
služby a domáce práce - 6 žiakov
záhradník - 6 žiakov
inštalatér - 6 žiakov
Všetky uvedené odbory sa končia záverečnou skúškou a úspešní absolventi získajú výučný list. 

V  prílohách si môžete stiahnuť  aktuálny vzor prihlášky na štúdium na Odbornom učilišti (str. 3-4) spolu s metodickými pokynmi na jej vyplnenie ako aj kritériá na prijatia žiaka a potvrdenie o nastúpení žiaka (zápisný lístok).

Pri vyplňovaní prihlášky uveďte  EDU ID našej školy 100012873 ako aj názov a číslo (kód) zvoleného učebného odboru a nezabudnite napísať meno a správnu adresu zákonného zástupcu, aby mohlo byť riadne doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium. 

Povinnou súčasťou  prihlášky je aj správa z diagnostického  vyšetrenia žiaka, nie staršia ako 2 roky, odporúčajúca štúdium na našom type školy.

Týmto sa obraciame na triednych učiteľov/výchovných poradcov, aby k prihláške pripojili aj vyplnený "zoznam charakterových vlastností žiaka" (v prílohách), ktorý nám výrazne pomôže pri vstupnej diagnostike žiaka.

Do trojročných učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v danom učebnom odbore.

Prijatým žiakom poskytujeme pracovný ochranný odev a pomôcky a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia ubytovaným v školskom internáte znížený alebo odpustený poplatok za stravu a ubytovanie.

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  •   (51) 773 3006 , 773 4807

  •   (51) 759 6151 - riaditeľka

  •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov